ข้อมูลการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

                วันที่ 8 เมษายน  2563 นายถาพร คำวงศ์ปิน เกษตรอำเภอปทุมราชวงศา พร้อมด้วยนายเฉลิมศรี ศรีแนน นักวิชาการส่งการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด พ.ศ. 2562  จังหวัดอำนาจเจริญ  ณ อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ 

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายประสาธน์ แก้วโพนงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสุคันธา แสนเจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด พ.ศ.2562 จังหวัดอำนาจเจริญ ณ บ้านหนองลุมพุก หมู่ 12 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายเฉลิมศรี ศรีแนน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด พ.ศ. 2562 จังหวัดอำนาจเจริญ ณ บ้านยางเครือพัฒนา หมู่ 7 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางไสว ชานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา ติดตามการปลูกพืชหลังนา ปลูกแตงโมเอาเมล็ด ณ.แปลงนานายอุทัย ดวงพิลา บ้านสว่างใต้ หมู่ 3 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นางไสว ชานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนางสาวชาลิสา กาลจักร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา ติดตามและส่งเสริมกิจกรรม ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกองแก่สมาชิก ศพก.เครือข่ายบ้านสว่างใต้ ม.3 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศอำเภอปทุมราชวงศา

เรื่อง   สอบราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงสีข้าวชุมชน        

 

 

 

 

 

สือวีดีทัศน์ 

 

สารคดีเกษตร : กลุ่มวุ้นเส้นจากถั่วเขียว บ้านนาผาง

 

กลุ่มผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียว
บ้านนาผาง
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองลุมพุก