ข้อมูลการเกษตร

ข้อมูลทั่วไป

 ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน

 

              สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2536  โดยได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินของสหกรณ์นิคมพัฒนา แบ่งจากที่ดินที่จะดำเนินการสร้างที่ตั้งอำเภอปทุมราชวงศา จำนวน 4ไร่ เพื่อจัดตั้งอาคารสำนักงานและอาคารอื่น พร้อมพื้นที่ทำการเกษตรอื่นๆ  ปัจจุบัน  นายสถาพร  คำวงศ์ปิน  ดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา

 

 

 

ข้อมูลอำเภอปทุมราชวงศา

คำขวัญอำเภอปทุมราชวงศา

"พระปทุมราชเป็นศรี แหล่งมากมีภูผาสวย หลากหลายด้วยวัฒนธรรม งามล้ำผ้าทอมือ"

 • สภาพทั่วไป

                ลักษณะที่ตั้ง

                อำเภอปทุมราชวงศา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอำนาจเจริญ  สามารถเดินทางโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  202  (ถนนอรุณประเสริฐ)  ระยะทางประมาณ  32  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ 629  กิโลเมตร

                เนื้อที่

                อำเภอปทุมราชวงศา  มีพื้นที่  520  ตารางกิโลเมตร  แบ่งออกเป็น

 1. ตำบลหนองข่า   112  ตารางกิโลเมตร

 2. ตำบลคำโพน     91    ตารางกิโลเมตร

 3. ตำบลนาหว้า      65    ตารางกิโลเมตร

 4. ตำบลลือ            72   ตารางกิโลเมตร

 5. ตำบลห้วย          65   ตารางกิโลเมตร

 6. ตำบลโนนงาม    42   ตารางกิโลเมตร

 7. ตำบลนาป่าแซง  71  ตารางกิโลเมตร

 

 • อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ : ติดต่อกับ  ต.ป่าก่อ  ต.โคกก่ง  อ. ชานุมาน  จ. อำนาจเจริญ ต. หนองผือ  อ. เขมราฐ  จ. อุบลราชธานี

ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ  ต.โนนสวาง  ต. ข้าวปุ้น  ต. กาบิน อ. กุดข้าวปุ้น จ. อุบลราชธานี

ทิศใต้ : ติดต่อกับ ต. พนา  ต. พระเหลา  อ. พนา  จ. อำนาจเจริญ

ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ  ต. ปลาค้าว  ต. เหล่าพรวน  อ. เมืองอำนาจเจริญ  จ. อำนาจเจริญ

 

 • ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ : ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบยกเว้น ตำบลคำโพน และตำบลหนองข่า เป็นพื้นที่ราบสูง

ภูเขา : มีภูเขาลูกเล็ก ๆ เป็นแนวยาวกั้นระหว่างพื้นที่ตำบลหนองข่า และตำบลคำโพนกับตำบลอื่น ๆ

แม่น้ำ : มีแม่น้ำสำคัญ 4 สาย คือ ห้วยพระเหลา  ห้วยจิกเปา  ห้วยตาเทียว  และห้วยทราย

ภูมิอากาศ ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี  3  ฤดู

- ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  -  เดือนเมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ย  35  องศา
- ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  -  เดือนตุลาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย    32  องศา
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  - เดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย 18  องศา

 

 • พื้นที่และการใช้ประโยชน์

           อำเภอปทุมราชวงศา  มีพื้นที่  325,000 ไร่  แยกเป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 161,000 ไร่  พื้นที่ป่าไม้และภูเขาประมาณ 150,000 ไร่  และพื้นที่อื่น ๆ 14,000 ไร่  สำหรับการถือครองที่ดินมีดังนี้

                การถือครองที่ดินอำเภอปทุมราชวงศา  การออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรมีรายละเอียดดังนี้

                - โฉนดที่ดิน  จำนวน  3,5000  แปลง

                - หนังสือรับรองการทำประโยชน์   (น.ส.3 ก)  จำนวน 3,251  แปลง

                - หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3)  จำนวน  393  แปลง

                - ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งสิ้น  จำนวน  61,112  ไร่  2  งาน  66  ตารางวา

ตำบลที่มีที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มากที่สุดคือ  ตำบลคำโพน  จำนวน 26,879 ไร่  72  ตารางวา
 

 • การปกครอง

แบ่งเขตการปกครอง  ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457  ดังนี้

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า   
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน         
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า 
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลลือ  
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย                   
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม            
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าแซง

 

 

5 ตุลาคม 58 19:44:47