ข้อมูลการเกษตร

อัตรากำลัง

โครงสร้างอัตรากำลัง
สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา

 

นายสถาพร คำวงศ์ปิน
เกษตรอำเภอปทุมราชวงศา

 

งานอารักขาพืช

 

นายประสาธน์  แก้วโพนงาม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายเฉลิมศรี  ศรีแนน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

                          

นางสาวชาลิสา  กาลจักร                                           นางสาวสุคันธา  แสนเจริญสุข
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ                             นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 

นางไสว  ชานนท์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

งานบริหารทั่วไป

 

 

นางสาวณัฐนิชา ราชชมภู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาววีรารินทร์  สายสุพรรณ

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

นายอภิ  เหล็กดี
คนงาน

8 เมษายน 63 17:15:50