ข้อมูลการเกษตร

ข้อมูลตำบลคำโพน

ตำบลคำโพน

 

ที่ตั้ง

     ตำบลคำโพนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ อยู่ห่างจากอำเภอปทุมราชวงศา ประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญ 38 กิโลเมตร เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 (ถนนอรุณประเสริฐ) ที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 บ้านคำโพน ตำบลคำโพน ถนน อรุณประเสริฐ (บ้านสามแยก - หินเกิ้ง) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ


เนื้อที่
     ตำบลคำโพนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น ประมาณ 93 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 58,125 ไร่ แยกเป็น
     - พื้นที่เพื่อการเกษตร 50,400 ไร่
     - พื้นที่อยู่อาศัย 3,200 ไร่
     - พื้นที่สาธารณประโยชน์ 4,525 ไร่

สภาพภูมิประเทศ
     สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่ราบสูง มีภูเขาเล็กๆ เป็นแนวยาว (เขตบ้านโค้งอร่าม , บ้านคำโพน) และมีภูเขาเป็นลูกๆ ที่บ้านธารศิลา (ภูข่า) บ้านภูดานกอย (ภูหินเหล็กไฟ) บ้านดอนนกยูง (ภูเผิ่ม) บ้านโค้งอร่าม (ภูดานตู้) หรือ ภูผัก - เปื่อย มีสายน้ำหลายสายเป็นต้นน้ำของลำห้วยต่างๆ เช่น ลำห้วยทราย, ลำห้วยหมาดำ, ลำห้วยหินครก, ลำห้วยผีหลอก, ลำห้วยคันแท, ลำห้วยกุ๊บกั๊บ และลำห้วยเล็กๆ อีกมากมาย

จำนวนหมู่บ้าน
     ตำบลคำโพน มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านสามแยก
หมู่ที่ 2 บ้านโค้งอร่าม
หมู่ที่ 3 บ้านคำโพน
หมู่ที่ 4 บ้านหินเกิ้ง
หมู่ที่ 5 บ้านนิคม
หมู่ที่ 6 บ้านภูดานกอย
หมู่ที่ 7 บ้านดอนนกยูง
หมู่ที่ 8 บ้านธารศิลา
หมู่ที่ 9 บ้านคำโพน
หมู่ที่ 10 บ้านพุทธศิลป์

ผู้ปกครองคือ
ผู้ปกครองคือ
ผู้ปกครองคือ
ผู้ปกครองคือ
ผู้ปกครองคือ
ผู้ปกครองคือ
ผู้ปกครองคือ
ผู้ปกครองคือ
ผู้ปกครองคือ
ผู้ปกครองคือ

นายประสิทธ์ สุขทาน
นายไพรัตน์ บุญทศ
นายฤทธิรงค์ โพธิ
นายบัวกัน พรมโคตร
นายสมพูล เอื้อวงศ์
นายสุวรรณ โภคทรัพย์
นายสมเกียรติ หมั่นสาร
นายบุญเรือง พะยะคะจิตร
นายเจริญศิลป์ สมแก้ว
บุญยัง ก้านกิ่ง

ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน

 

ประชากร
     จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,688 ครัวเรือน
     ประชากรทั้งสิ้น 7,448 คน
     ชาย 3,841 คน
     หญิง 3,607 คน

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

 

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นางไสว  ชานนท์

8 กรกฎาคม 62 09:51:34