ข้อมูลการเกษตร

ตำบลนาป่าแซง

ตำบลนาป่าแซง

 

ทำเลที่ตั้งตำบล

     ตำบลนาป่าแซง เป็น 1ใน 7  ตำบลในเขตอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง  ดังนี้ 

     ทิศเหนือ         จรด    ตำบลหนองข่า 
     ทิศตะวันออก    จรด    ตำบลนาหว้า 
     ทิศตะวันตก      จรด    ตำบลโนนงาม 
     ทิศใต้             จรด    ตำบลลือ 

     โดยตำบลนาป่าแซงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ   3   กิโลเมตร 


เขตปกครอง

รวม  10  หมู่บ้าน คือ
 

หมู่ที่ 1 บ้านนาป่าแซง ผู้ปกครอง นายบุญเรือง  คำจันทร์ กำนัน
หมู่ที่ 2 บ้านสามัคคี ผู้ปกครอง นายบัวพันธ์ วงศ์ดำ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านโคกพระ ผู้ปกครอง นายอภิรักษ์ หวานใจ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านวินัยดี ผู้ปกครอง นายสมพงษ์  สีดาจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านนาถาวร ผู้ปกครอง นายบุญศรี ทับทิมหิน ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านสามแยกชมภู ผู้ปกครอง นายบุญหลาย ลาภสาร ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านยางเครือพัฒนา ผู้ปกครอง นายอุทัย วงศ์จันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านคำย่านาง ผู้ปกครอง นายจำมอญ  สืบศรี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านโคกเจริญ ผู้ปกครอง นายจำปี  เรืองวงศ์   ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านโคกพระ  ผู้ปกครอง นายชินวัตร จันทร์หอม ผู้ใหญ่บ้าน

 

  • เนื้อที่  

     ตำบลนาป่าแซง มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 50,839 ไร่ หรือ 81.34 ตารางกิโลเมตร  เป็นตำบลขนาดเล็ก โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ 

 

หมู่ที่

บ้าน

เนื้อที่

อันดับ

1

นาป่าแซง

6,139

1

2

สามัคคี

4,860

8

3

โคกพระ

5,490

4

4

วินัยดี

5,140

7

5

นาถาวร

2,290

10

6

สามแยกชมภู

5,440

5

7

ยางเครือพัฒนา

5,920

3

8

คำย่านาง

5,940

2

9

โคกเจริญ

5,240

6

10

โคกพระ

4,380

9

 
  • การใช้ที่ดินในเขต อบต.  

 

ลำดับที่

ประเภทการใช้ที่ดิน

พื้นที่ (ตร.กม.)

ร้อยละ

1

ที่พักอาศัย

2.69

3.3

2

เกษตรกรรม

46.49

57.16

3

ธุรกิจการค้า / พาณิชยกรรม

0.02

0.02

4

สถานศึกษา

0.22

0.27

5

ศาสนสถาน

0.24

0.30

6

สถานที่ราชการ

0.04

0.05

7

ถนนและที่สาธารณะ

1.6

1.96

8

อุตสาหกรรม

0.03

0.04

9

แหล่งน้ำ

0.30

0.37

10

อื่นๆ (ป่าไม้)

29.71

36.53

รวม

81.34

100

 
  • แหล่งน้ำในเขตตำบลนาป่าแซง

 

หมู่

 

ประเภทแหล่งน้ำ

ประปา

บ่อบาดาล

สระน้ำ

ฝาย

ทำนบ

บ่อน้ำตื่น

ห้วย/คลอง

โอ่ง(1,400ลิตร)

ถังเก็บน้ำ

อื่น ๆ

1

1

10

7

3

1

5

2

156

1

2

2

1

7

3

2

2

5

2

130

8

-

3

1

3

3

2

-

1

1

145

10

-

4

2

4

2

1

2

3

4

146

6

-

5

-

4

1

1

1

1

-

27

-

-

6

1

4

1

-

-

2

1

86

1

2

7

2

5

4

2

-

3

2

103

1

-

8

1

7

2

-

2

6

2

130

1

-

9

1

9

1

1

-

1

-

85

1

-

10

1

4

2

1

2

2

1

92

3

-

รวม

11

57

26

13

10

29

15

1,100

32

4

 
  •  ประชากร 

     จำนวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร จากการสำรวจและข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอปทุมราชวงศา  ณ  เดือน ธันวาคม  2551 ของตำบลนาป่าแซง มีจำนวนทั้งสิ้น 5,652คน  จำแนกเป็นชาย  2,865  คน  หญิง  2,787 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,506  ครัวเรือน  แยกตามหมู่บ้านดังนี้ 

 

หมู่บ้าน

หมู่ที่

ครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

นาป่าแซง

1

295

450

455

 905

สามัคคี

2

134

313

299

 612

โคกพระ

3

234

356

361

 714

วินัยดี

4

227

476

469

 945

นาถาวร

5

51

81

54

 135

สามแยกชมภู

6

130

197

212

 409

ยางเครือพัฒนา

7

130

251

213

 464

คำย่านาง

8

161

321

294

 615

โคกเจริญ

9

140

255

250

 505

โคกพระ

10

115

214

266

 440

รวม

1,617

2,911

2,833

 5,744

 
  • รายได้เฉลี่ยของแต่ละหมู่บ้าน  

 

 หมู่ที่

 หมู่บ้าน

จำนวน
(บาท / คน / ปี)

1

นาป่าแซง

25,832

2

สามัคคี

23,805

3

โคกพระ

26,651

4

วินัยดี

25,270

5

นาถาวร

23,471

6

สามแยกชมภู

26,913

7

ยางเครือพัฒนา

23,137

8

คำย่านาง

23,614

9

โคกเจริญ

24,164

10

โคกพระ

26,264

 

 

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นายเฉลิมศรี  ศรีแนน

8 กรกฎาคม 62 09:53:00