ข้อมูลการเกษตร

ตำบลห้วย

ตำบลห้วย

 

สภาพทั่วไป


ที่ตั้ง
     ตำบลห้วยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ห่างจากอำเภอปทุมราชวงศา ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญ 40 กิโลเมตร เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 (ถนนอรุณประเสริฐ) และถนนสายปทุมราชวงศา - กุดข้าวปุ้น สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย ถนนสว่างใต้ - พนา     

เนื้อที่
     ตำบลห้วยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น ประมาณ 61 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 38,125 ไร่ แยกเป็น

     - พื้นที่เพื่อการเกษตร
     - พื้นที่อยู่อาศัย
     - พื้นที่สาธารณประโยชน์
     - พื้นที่อื่นๆ

29,542 ไร่
2,676 ไร่
716 ไร่
5,191 ไร่


สภาพภูมิประเทศ
     สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบและมีสายน้ำหลายสายเป็นต้นน้ำของลำห้วยต่างๆ เช่น ลำห้วยตาเทียว, ลำห้วยกำปี้, ลำห้วยโบง, ลำห้วยโสก, ลำห้วยแสนสี และลำห้วยเล็กๆ อีกมากมาย


อาณาเขต    

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก 

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลนาป่าแชง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

 

สภาพสังคม

  • จำนวนหมู่บ้าน/ประชากร

ตำบลห้วย มีจำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบล ทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวน
ประชากร

จำนวน
ครัวเรือน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน

ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

1

บ้านห้วย

436

434

870

236

นายโอสถ อุปถัมถ์

ผู้ใหญ่บ้าน

2

บ้านนาผาง

262

280

542

171

นายวรศักดิ์ ทุมภู 

ผู้ใหญ่บ้าน

3

บ้างสว่างใต้

364

383

747

206

นายวิเชียร คำมา

ผู้ใหญ่บ้าน

4

บ้านสว่างเหนือ

149

140

289

83

นายสมจิตร ศรีทีม

ผู้ใหญ่บ้าน

5

บ้านคำน้อย

168

161

329

84

นายบุญหงส์ โมกขศักดิ์

ผู้ใหญ่บ้าน

6

บ้านนาผาง

316

307

623

173

นายวิทยา ลาภมาก

ผู้ใหญ่บ้าน

7

บ้านตาดใหญ่

312

284

596

133

นายแล้ว มณีสาย

ผู้ใหญ่บ้าน

8

บ้านหนองสะโน

251

211

462

114

นายคำฟอง สุดี

ผู้ใหญ่บ้าน

9

บ้านดอนชาด

360

338

698

180

นายสถิต จิตรประสงค์

ผู้ใหญ่บ้าน

10

บ้านตาดน้อย

227

304

581

153

นายณรงค์ ประสันรักษ์

กำนัน

11

บ้านดอนดู่

214

202

416

97

นายจารึก สีวะจูม 

ผู้ใหญ่บ้าน

12

บ้านห้วยน้อย

202

227

429

96

นายเปรี่ยม เครื่องจันทร์

ผู้ใหญ่บ้าน

13

บ้านน้อยนาดี

178

182

360

88

นายอุดร พรมหมจันทร์

ผู้ใหญ่บ้าน

รวม

3,489

3,453

6,942

1,814

 

 

  • สถาบันการศึกษา

- โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลห้วย ทั้งหมด 8 โรงเรียน ประกอบด้วย

         1. โรงเรียนบ้านนาผาง (วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)
          2. โรงเรียนบ้านสว่างใต้    
          3. โรงเรียนบ้านดอนดู่
          4. โรงเรียนบ้านตาด  
          5. โรงเรียนบ้านหนองสะโน  
          6. โรงเรียนบ้านดอนชาด 
          7. โรงเรียนบ้านห้วย  
          8. โรงเรียนบ้านคำน้อย
     
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 5 แห่ง 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง (ศูนย์ เทศบาลจัดตั้งเอง 1 แห่ง / ศูนย์ พช.ถ่ายโอน 1 แห่ง)
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวัฒนาราม
          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนดู่ 
          3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสูง 
          4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีปุญญนิมิตร 
          5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธวารี 
          6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาดน้อย 
          7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะโน 

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง (ตั้งอยู่ที่บ้านนาผาง)

- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1 แห่ง (ตั้งอยู่ที่บ้านนาผาง)

 

  • สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัดภายในเขตเทศบาลตำบลห้วย จำนวน 12 วัด ดังนี้
          1. วัดสุคันธวารี
          2. วัดป่าวังน้ำเย็น
          3. วัดศรีปุญญนิมิต
          4. วัดโพนสูง
          5. วัดสว่างใต้
          6. วัดโชติการาม
          7. วัดไชยาราม
          8. วัดเสลาราม
          9. วัดโคกศิริ 
          10. วัดสุวัฒนาราม
          11. วัดบ้านดอนดู่
          12. วัดป่าดงชัยศรี

- สำนักสงฆ์ จำนวน 2 สำนักสงฆ์ ดังนี้
          1. สำนักสงฆ์ด่านฮัง
          2. สำนักสงฆ์บ้านน้อยนาดี
      

  • ด้านสาธารณสุข     

ตำบลห้วย มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่  

 

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นางไสว  ชานนท์ 

24 กันยายน 58 13:51:45