ข้อมูลการเกษตร

ตำบลหนองข่า

ตำบลหนองข่า

 

ข้อมูลพื้นฐานตำบลหนองข่า

          โดยมีที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอปทุมราชวงศา ซึ่งเป็นที่ราบสูงระยะห่างจากตัวอำเภอประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญประมาณ ๔๒ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อการปกครองข้างเคียงดังนี้

          ทิศเหนือ          ติดต่อกับ ตำบลโคกก่ง อำเภอปทุมราชวงศา

          ทิศใต้              ติดต่อกับ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา

          ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา

          ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ อำเภอเสนางคนิคมและตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

          มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๖,๔๘๓ คน โดยมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๑,๔๕๒ ครัวเรือน และจำนวนครัวเรือนเกษตรกร ๑,๐๔๓ ครัวเรือน

 

ข้อมูลด้านการเกษตร (ที่มา : แผนพัฒนาการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหนองข่า)

          มีครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดประมาณ ๑,๐๔๓ ครัวเรือน

 

ด้านพืช พื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดประมาณ ๒๔,๖๘๔ ไร่

          ๑. พื้นที่ทำนาทั้งหมด จำนวน ๑๖,๘๘๗ ไร่

                   แยกเป็น – ข้าวเจ้า จำนวน ๙,๑๘๒ ไร่

                              – ข้าวเหนียว จำนวน ๗,๗๐๕ ไร่

          ๒. พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน ๕.๕๘๘ ไร่

          ๓. พื้นที่ปลูกอ้อย จำนวน ๓๗๘ ไร่

          ๔. พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน ๒๒๕ ไร่

          ๕. พื้นที่ปลูกยางพารา จำนวน ๑,๖๕๔ ไร่

          ๖. พื้นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น จำนวน ๒,๓๑๐ ไร่

          ๗. พื้นที่ปลูกพืชผัก จำนวน ๔๔ ไร่

          ๘. พื้นที่อื่นๆ (พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สาธารณะประโยชน์) จำนวน ๔๕,๕๖๗ ไร่

          ** หมายเหตุ : พื้นที่ ข้อ ๑-๗ รวมกัน เกินพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด เนื่องจากมีการทำการเกษตรในพื้นที่อื่นๆ (ไม่มีเอกสารสิทธ์)

 

ด้านปศุสัตว์ ครัวเรือนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๕๑๐ ครัวเรือน

          โคเนื้อ จำนวน ๒,๐๓๐ ตัว

          กระบือ จำนวน ๑,๔๙๑ ตัว

          สุกร จำนวน ๑,๑๕๗ ตัว

          เป็ด จำนวน ๑,๗๔๒ ตัว

          ไก่ จำนวน ๗,๓๑๓ ตัว

 

ด้านประมง เกษตรกรทำการประมงส่วนมากผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนมากกว่าการจำหน่าย

                   พันธุ์ปลาที่นิยมเลี้ยงในพื้นที่ คือ ปลานิล

 

ด้านการชลประทาน

          ๑. แหล่งน้ำธรรมชาติของตำบลหนองข่า

                   - ห้วยทราย พื้นที่ได้รับประโยชน์ หมู่ที่ ๑-๙

                   - ห้วยกระแสน พื้นที่ได้รับประโยชน์ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกค่าย

                   - ห้วยหนองบอน พื้นที่ได้รับประโยชน์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองไฮน้อย

          ๒. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                   - ฝาย/ทำนบ/ผนังกั้นน้ำ จำนวน ๑๓ แห่ง

                   - บ่อน้ำบาดาล/บ่อโยก จำนวน ๑๔ แห่ง

                   - บ่อน้ำตื่น  จำนวน ๒๐ แห่ง

                   - ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๘ แห่ง

          ๓. แหล่งน้ำในไร่นา จำนวน ๑๐๐ บ่อ

          ๔. สระน้ำและหนองน้ำ ๑๘ แห่ง

 

อาสาสมัครเกษตร

          อาสาสมัครเกษตรทั้งหมด ๓๑ คน

                   - เกษตรหมู่บ้าน                     จำนวน ๑๘ คน

                   - อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี       จำนวน ๑ คน

                   - ประมงอาสา                       จำนวน ๑ คน

                   - อาสาปศุสัตว์                      จำนวน ๓ คน

                   - หมอดินอาสา                      จำนวน ๗ คน

                   - อาสาปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๑ คน

                   - อาสาสมัครชาวนาชั้นนำ          จำนวน ๑ คน

 

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นายเฉลิมศรี ศรีแนน

 

24 กันยายน 58 13:48:21