ข้อมูลการเกษตร

ตำบลลือ

ตำบลลือ

 

อาณาเขต

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลไม้กลอน ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ และตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และจดตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

 

ภูมิประเทศ
   ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีลำห้วยหรือร่องน้ำที่สำคัญ 6 สาย คือ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ลำห้วยพระเหลา
ลำห้วยจิกเปา
ลำห้วยแสนสี
ลำห้วยกื้กก๊าก
ห้วยโสก
ห้วยไห

ไหลผ่านหมู่ที่ 4, 6, 7, 8  และ 10
ไหลผ่านหมู่ที่ 1, 5, 6, 12 และ 13
ไหลผ่านหมู่ที่ 2, 3 และ 9
ไหลผ่านหมู่ที่ 9 และ 10
ไหลผ่านหมู่ที่ 2, 3
ไหลผ่านหมู่ที่ 1, 12

 

สภาพสังคม

  • จำนวนหมู่บ้าน

   จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลือ จำนวนทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ได้แก่
     - หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก
     - หมู่ที่ 2 บ้านโสกใหญ่
     - หมู่ที่ 3 บ้านโสกใหญ่
     - หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ
     - หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง
     - หมู่ที่ 6 บ้านแสนสุข
     - หมู่ที่ 7 บ้านฤกษ์อุดม
     - หมู่ที่ 8 บ้านลือ
     - หมู่ที่ 9 บ้านเกษมสุข
     - หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะภา
     - หมู่ที่ 11 บ้านชูชาติ
     - หมู่ที่ 12 บ้านหนองลุมพุก
     - หมู่ที่ 13 บ้านแสนสุข
     - หมู่ที่ 14 บ้านลือ

  • ประชากร

   ประชากรทั้งสิ้น 8,216 คน จากจำนวนหลังคาเรือน 1,697 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 4,112 คน  หญิง 4,104 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 120.05 คน / ตารางกิโลเมตร

  • การศึกษา

   - โรงเรียนมัธยมศึกษา
   - โรงเรียนขยายโอกาส
   - โรงเรียนประถมศึกษา
   - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์
   - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัด)
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์  (พช.)

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1 แห่ง
1 แห่ง
7 แห่ง
1 แห่ง
15 แห่ง
6 แห่ง
1 แห่ง

  • สถาบันทางศาสนา

   - วัด
   - โบสถ์
   - สำนักสงฆ์

จำนวน
จำนวน
จำนวน

9 แห่ง
9 แห่ง
2 แห่ง

  • ผู้นำทางธรรมชาติ

   - หมอสูตรประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
   - หมอตำแย
   - หมอสมุนไพร
   - ปราชญ์ชาวบ้าน

  • ด้านสาธารณสุข

   - สถานีอนามัย
   - กองทุนยา
   - ศสมช.

จำนวน
จำนวน
จำนวน

2 แห่ง
13 แห่ง
13 แห่ง

 

 

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นายประสาธน์  แก้วโพนงาม

24 กันยายน 58 13:47:36