ข้อมูลการเกษตร

ตำบลโนนงาม

ตำบลโนนงาม

 

สภาพทั่วไปของตำบล

           ตำบลโนนงาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอปทุมราชวงศา ห่างจากอำเภอ ประมาณ 7 กม.ห่างจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญประมาณ 20 กม. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา นับถือศาสนาพุทธ

  • อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

  • จำนวนประชากรของตำบล

จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,745 คน และจำนวนหลังคาเรือน 758 หลังคาเรือน

  • ข้อมูลอาชีพของตำบล

อาชีพหลัก ทำนา

อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

  • ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 1 แห่ง
3) ภูถ้ำตู้ 1 แห่ง

 

  • ประชากรและครัวเรือน

ประชากรและครัวเรือนของตำบลโนนงาม

 

 

หมู่ที่

 

ชื่อหมู่บ้าน

 

ครัวเรือน (หลัง)

จำนวนประชากร(คน)

ชาย

หญิง

รวม

1

2

3

4

5

6

7

8

บ้านม่วงโป้

บ้านม่วงโป้

บ้านโนนงาม

บ้านโนนงาม

บ้านหนองน้ำขุ่น

บ้านคำไหล

บ้านนาเรือง

บ้านสนามชัย

179

194

112

176

93

80

100

87

315

341

207

293

177

204

200

168

336

333

219

266

157

217

195

157

651

674

426

559

334

421

395

325

ผลรวม

1,021

1,905

1,880

3,785

จำนวนครัวเรือนและประชากร : สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง ณ เดือน พฤษภาคม  2555

 

           ตำบลโนนงามมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น  3,785  คน แยกเป็นเพศชาย จำนวน  1,905 คน เพศหญิง  จำนวน  1,880  คน โดยหมู่ที่  2  บ้านม่วงโป้  มีประชากรมากที่สุด  จำนวน 674 คน  แยกเป็นเพศชายจำนวน  341 คน  เพศหญิง  จำนวน  333  คน รองลงมาหมู่ที่ 1  บ้านม่วงโป้  จำนวน  651 คน แยกเป็นเพศชายจำนวน 315 คน  เพศหญิง  จำนวน  336 คน  ส่วนหมู่ที่ 8 บ้านสนามชัยมีจำนวนประชากรน้อยที่สุด จำนวน 325 คน  แยกเป็นเพศชายจำนวน 168 คน เพศหญิง  จำนวน  157 คน

           ด้านครัวเรือนพบว่า  ตำบลโนนงามมีครัวเรือนรวมทั้งสิ้น  จำนวน 1,021  ครัวเรือน  โดยหมู่ที่ 2  บ้านม่วงโป้  มีครัวเรือนมากที่สุด จำนวน  194  ครัวเรือน รองลงมาหมู่ที่ 1  บ้านม่วงโป้  จำนวน 179  ครัวเรือน  ส่วนหมู่ที่ 6 บ้านคำไหลมีครัวเรือนน้อยที่สุด จำนวน 80 ครัวเรือน

 

ผู้นำชุมชน
 

ข้อมูลผู้นำชุมชนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

 

หมู่บ้าน ชื่อ - สกุล

หมู่ที่ 1 บ้านม่วงโป้

หมู่ที่ 2 บ้านม่วงโป้

หมู่ที่ 3 บ้านโนนงาม

หมู่ที่ 4 บ้านโนนงาม

หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ำขุ่น

หมู่ที่ 6 บ้านคำไหล

หมู่ที่ 7 บ้านนาเรือง

หมู่ที่ 8 บ้านสนามชัย

นายสมพงษ์  สุยะรัตน์

นายคาร  สุยะรัตน์

นายสรรค์  อีสา

นายเทวา  ต้นโพธิ์

นายสมศรี  อินลี

นายพันธ์วิรา  สีทน

นายได้  เสือสา

นายทึง  แสนเลิง(กำนัน)

 

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุคันธา  แสนเจริญสุข

 

 

8 กรกฎาคม 62 09:52:27