ข้อมูลการเกษตร

ตำบลนาหว้า

ตำบลนาหว้า  

 

สภาพสังคม

  • ข้อมูลหมู่บ้าน

ครอบคลุมพื้นที่การปกครอง จำนวน 5 หมู่บ้าน 2 ตำบล


ตำบลนาหว้า
  - หมู่ที่ 1 บ้านนาหว้า
  - หมู่ที่ 2 บ้านนาหว้า
  - หมู่ที่ 3 บ้านแก้วมงคล
  - หมู่ที่ 4 บ้านนิคมสหกรณ์


ตำบลนาป่าแซง
  - หมู่ที่ 5 บ้านนาถาวร


ประชากร
     จำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,623 คน แยกเป็น ชาย 1,836 คน หญิง 1,787  คน จำนวน ครัวเรือน 1,307 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 517 คน ต่อตารางกิโลเมตร ประชากรแยกเป็นราย หมู่บ้าน ดังนี้

 

ตำบล/หมู่บ้าน

หมู่ที่

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

ครัวเรือน(หลังคาเรือน)

หมายเหตุ

ตำบลนาหว้า
บ้านนาหว้า
บ้านนาหว้า
บ้านนาหว้า
บ้านสหกรณ์
ตำบลนาป่าแซง
บ้านนาถาวร


1
2
3
4

5

 
659
404
442
154

177

 
655
418
394
161

159


1,314
822
836
315

336


483
292
330
100

102

 

รวม 2 ตำบล

1-5

1,836

1,787

3,623

1,307

 

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนเทศบาล ณวันที่ 31 กันยายน 2553
 

การศึกษา

ความรู้พื้นฐานของประชาชนส่วนใหญ่ ในเขตเทศบาลจบการศึกษาภาคบังคับสามารถอ่านออกเขียนได้  มี สถานศึกษาจำนวน 5 แห่งในเขตเทศบาล  ดังนี้
  1. โรงเรียนปทุมราชวงศา(มัธยมศึกษา)

  2. โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา (ประถมศึกษา)

  3. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปทุมราชวงศา

  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหว้า

  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาถาวร

 

สาธารณสุข
     การบริการด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอ เพราะปัจจุบันเทศบาลตำบลปทุมราชวงศามีศูนย์บริการสาธารณสุขสำหรับในบริการใน เขตเทศบาลเพียง 1 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  1 แห่ง นอกจากนั้นยังมีร้านขายเวชภัณฑ์ยาจำนวน 2 ร้าน

 

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชาลิสา  กาลจักร

 

 

8 กรกฎาคม 62 09:51:53